Regionale Energie Strategie Midden Holland (RES)

RES 1.0 gereed: eerste stappen naar de energietransitie in de regio

Mei 2021

Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte

Ons land is opgedeeld in dertig regio’s die allemaal een eigen energiestrategie (RES) opstellen. Ook de regio Midden-Holland maakt zo’n plan. In de RES beschrijven overheden en maatschappelijke partners hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier ze dat gaan doen. En ook waar in de regio er velden met zonnepanelen of windmolens kunnen komen. En hoe duurzame warmte kan worden opgeslagen en naar de huizen kan worden gebracht. Naast de RES werkt iedere gemeente verder aan een plan om gebouwen aardgasvrij te maken en stap voor stap over te gaan op duurzame energie. Dit doen gemeenten in de Transitievisie Warmte.

Regionale Energie Strategie voor Midden-Holland 1.0 gereed

Met de RES 1.0 is het onderzoek naar zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens in Midden-Holland afgerond. Volksvertegenwoordigers van de vijf gemeenten waaronder Gouda, waterschappen en de provincie besluiten voor 1 juli of ze hiermee akkoord zijn. Vervolgens wordt het plan aangeboden aan en beoordeeld door het Nationaal Programma RES, waar ook de andere 29 RES-regio’s in Nederland hun strategie indienen. In de periode daarna worden de plannen concreet gemaakt en start de voorbereiding van de uitvoering.

Ook kijken naar alternatieve duurzame energiebronnen

Daarbij wordt ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technieken die iets voor de regio kunnen betekenen, zoals; biogas, waterkracht , waterstof en kernenergie en mogelijkheden voor energie opslag.

Wat zijn de hoofdlijnen in de RES 1.0

Zoekgebieden: in samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Naar voren is gekomen dat de voorkeur uitgaat naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs infrastructuur bekeken.

 

 

Specifiek over zonne-energie: zonnepanelen maken de meeste kans in deze regio. Deze kunnen geplaatst worden op bijvoorbeeld grote daken van bedrijven, op parkeergarages en op waterbassins bij de glastuinbouw. Wegen en spoorlijnen bieden ook mogelijkheden. Zoals langs de A12, A20 en N11. Boerenerven kunnen ook geschikt zijn voor zonnepanelen, soms samen met kleine windmolens. Er is gekeken hoe zonnepanelen gecombineerd kunnen worden met plekken waar de landbouw verandert door bodemdaling of waar in de toekomst woningen worden gebouwd.

Specifiek over windenergie: als zonnepanelen bij elkaar onvoldoende elektriciteit opwekken zijn ook windmolens nodig. De reserve zoekgebieden die hiervoor in beeld zijn, liggen langs de A12 en N11. Ook kunnen inwoners en ondernemers zelf het initiatief nemen voor het plaatsen van windmolens op bepaalde locaties. Daarvoor moet dan wel draagvlak zijn. In de RES 1.0 zijn nog mogelijke zoeklocaties opgenomen, zie onderstaande afbeelding.

Specifiek over dat inwoners meeprofiteren: het plaatsen van zonnepanelen en windmolens kan voor omwonenden tot bezwaren leiden. De regio vindt het daarom belangrijk dat zij kunnen meeprofiteren. Bijvoorbeeld door mee te doen met energieprojecten waardoor zij mede-eigenaar kunnen worden. Dit principe van het 50% lokaal eigendom van nieuwe duurzame energiebronnen staat ook uitdrukkelijk in het Nationaal Klimaatakkoord.

Specifiek nog over de onderzoeken: deze gaan door. De komende periode gaan de gemeenten de mogelijke locaties voor zon- en windenergie verder onderzoeken en uitwerken. Dit doen zij samen met de provincie, netbeheerders, grondeigenaren, inwoners en andere betrokken partijen.

 

 

Doel blijft afscheid nemen van fossiele energiebronnen

Het uiteindelijke doel blijft dat de regio Midden-Holland in 2050 volledig afscheid neemt van fossiele energiebronnen. Er zal dan alleen nog gebruik worden gemaakt van duurzaam opgewekte energie en warmte. In de RES staat beschreven hoe en waar de regio vanaf 2030 regio elk jaar 0,435 Terawattuur aan schone elektriciteit kan gaan opwekken.

Belangrijke documenten zijn te vinden op https://resmiddenholland.nl   : de RES 1.0 zelf, een Publiekssamenvatting en een Factsheet.

 


Voortgang Regionale Energiestrategie

Februari 2021

Een zeer grote presentatie maar wel met veel informatie. Uitgegeven door het regionaal projectbureau.

Presentatie Online Participatie Evenement Regionale Energie Strategie februari 2021 e

 


RES Midden Holland presenteert nieuwe toekomstbeelden voor de energietransitie

Ferbuari 2021

Het projectburo Regionale Energiestrategie gaf afgelopen week een interessant seminar. De presentaties komen nog beschikbaar. Maar hierbij alvast een korte samenvatting, zodat u weet hoe de stand van zaken nu is.

 

 

Verder opvallend

In de presentaties kwam naast de presentatie van de vier toekomstbeelden (zie hierna) nog meer zaken aan de orde. Genoemd worden:

 • Dat steeds meer de netbeheerders een belangrijke stempel gaan drukken op waar de nieuwe energiebronnen komen (wind, water, zon, enz.). Aansluiten op bestaande of nabije elektra-infrastructuur betekent minder investeringen en kosten.
 • Vaker wordt het 50% lokaal eigendom genoemd. Dit houdt in dat burgers en bedrijven voor minimaal de helft zeggenschap moeten krijgen over de nieuwe energiebronnen. Hoe en wat is nog vrij open, maar de trend is duidelijk: een lokaal zonnepark van de lokale bevolking en bedirjfsleven.
 • Windenergie noemen deskundigen qua energie efficiëncy en ruimtebeslag een van de beste opties, maar de politiek ziet er letterlijk en figuurlijk nog weinig ruimte voor, zeker niet in het Groene Hart.
 • Nieuwe wind- en zonenergie langs bestaande infrastructuur van wegen en water en nabij bestaande grote bedrijventerrein komt steeds weer terug.
 • Er zijn vele dilemma’s bij de keuze waar nieuwe duurzame energie moet komen. De puzzel blijkt behoorlijk lastig.

Voorbehoud

Er is kolossale hoeveelheid mails, seminars, nota’s, enz. over de energietransitie en warmtetransitie. Wij kunnen en willen alleen enkele hoofdlijnen weergeven. Voor meer informatie verwijzen wij onder andere naar www.resmidenholland.nl.

Vier toekomstbeelden, ook relevant voor Gouda

Voor de omslag naar een nieuwe energievoorziening in de regio Midden-Holland zijn vier toekomstbeelden geschetst. Bij elk scenario is een bijpassende kaart weergegeven (afkomstig van de RES Midden-Holland). NB Voor Gouda zijn alle scenario’s relevant. Dat wil zeggen dat zij ook nabij Gouda zijn te realiseren. De vier beelden zijn:

 • Energieke bedrijventerreinen.
 • Energieke boeren en burgers.
 • Energiewegen.
 • Energieparken.

1. Energieke bedrijventerrein

Kort samengevat: veel zon op de bedrijvendaken. Bij de grotere bedrijventerreinen ook middelgrote windturbines. Productie van energie vindt zo plaats in de buurt waar het ook weer veel gebruikt wordt. Vaak al goede netaansluitingen.

Op de kaart: nabij Gouda zijn er verschillende bedrijventerreinen die hiervoor in aanmerking komen.

2. Energieke boeren en burgers

Kort samengevat: lokale energiecoöperaties en duurzame bedrijven gaan samen nieuwe nergiebronnen ontwikkelen en zijn dan samen eigenaar van hun eigen energieproductie. Soms gebeurt dat op een groot dak in de buurt, soms met een klein zonneveld in de rand van dorp en stad. Ook agrariërs zien de voordelen van eigen energieproductie: hun staldaken en bouwvlakken lenen zich voor kleinschalige zonopstellingen en windmolentjes. Voordeel onder andere nadruk op lokale initiatieven en coöperaties, nadeel versnipperde aanpak.

Op de kaart: in Gouda minder ruimte, maar mogelijkheden in nabij regio.

3. Energiewegen

Kort samengevat: productie van nieuwe duurzame energie gecontreerd langs bestaande infrastructuur van snelwegen en provinciale wegen. In andere delen van de regio blijft het landschap gespaard van ingrepen. Ook blijft de overlast voor omwonenden beperkt. Vanuit het huidige elektriciteitsnetwerk is dit een gunstige keuze: kabels en onderstations om op aan te sluiten zijn hier al aanwezig.

Op de kaart: nabij Gouda langs de N11, A12 en A20, vooral bij de knooppunten van deze wegen aan de oostkant van Gouda.

4. Energieparken

Kort samengevat: er zijn nog geen voorbeelden van in Nederland, maar in delen van Midden-Holland is sprake van behorlijke bodemdaling en een steeds hogere grondwaterstand. Die delen moeten anders worden ingericht en krijgen bijvoorbeeld een meervoudig ruimtegebruik. Dat kan betekenen dat voor de productie van energie met zonnepanelen in een nieuwe natuurgebeid. De grotere afstand tot het netwerk vraagt om gerichte investeringen.

Op de kaart: nabij Gouda de polder Tempel, aan de overkant van de A12 in de buurt van Reeuwijk-Dorp.

Wordt vervolgd

Er zal dit jaar meer informatie komen. Langzamerhand zullen bestuur en politiek gaan bepalen waar en welke nieuwe energievormen er komen. Ook als bewonersorganisatie zullen wij komende tijd een uitgebreide informatiecampagne starten. Wordt dus vervolgd.

 


De energietransitie in de regio: bewoners over wat en waar en wanneer ….

Februari 2021

In de Regionale Energiestrategie (RES) voor onze regio wordt bepaald welke, waar en wanneer nieuwe duurzame energiebronnen komen. Er moeten duidelijk nog veel keuzes gemaakt worden voordat de RES Midden-Holland klaar is.

Eerste resultaten bewonersenquêtes en digitale kansentafels

Als onderdeel van deze RES is afgelopen periode ook aan burgers en bedrijven gevraagd hoe zij denken over duurzame energie van wind en zon. Hiervoor zijn in de regio enquêtes uitgezet en online participatie evenementen georganiseerd.

Zeer lage participatie

Het eerste dat opvalt is dat er wel heel weinig inwoners uit Midden-Holland en Gouda meedoen aan de enquêtes en digitale participatietafels. Het is natuurlijk coronatijd. Veel mensen hebben nu andere zaken aan hun hoofd. En ook digitale participatie is niet voor iedereen bekend.

Wat vinden de mensen: duurzame energie is belangrijk

Positief is dat een groot deel van de respondenten (68%) het belangrijk vindt dat er duurzame energie wordt geproduceerd in de regio. Iets minder dan de helft van de respondenten (46,5%) wekt zelf al duurzame energie op. De belangrijkste redenen voor de respondenten om aan de slag te gaan met duurzame energie is vanwege een lagere energierekening (67,9%) en om te helpen bij het tegengaan van opwarming van de aarde (61,2%). Dit is natuurlijk niet helemaal verrassend: degenen die meedoen aan enquêtes en participatietafels zijn meer dan gemiddeld betrokken bij het onderwerp.

Uitkomsten inwonersenquête midden-holland op hoofdlijnen

Windturbines langs snelweg en spoor en verschillende meningen

Ruim duidend inwoners hebben geantwoord op vragen over mogelijke locaties voor windenergie en zonne-energie en over efficiënte energiesystemen en kosten. De beste plek om grote windturbines te plaatsen is volgens 62% langs grootschalige infrastructuur, zoals snelweg en spoor. Middelgrote windturbines van 40 tot 60 meter horen in elk geval niet te staan bij dorpen en in de randen van de stad, blijkt uit de enquête. De respondenten denken verschillend over het bouwen van een windpark of losse windturbines.

Zonne-energie: ook verschillende meningen

De meeste respondenten (75%) vinden het een goed idee als zonnevelden langs wegen en bij afritten, knooppunten en op geluidsschermen worden geplaatst. De meningen zijn verdeeld over het plaatsen van zonnevelden op landbouwgrond en het combineren van zonnevelden met het ontwikkelen van nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Ongeveer de helft van de respondenten lijkt het slim om zonnevelden en windturbines bij elkaar te plaatsen, omdat ze dan samen aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd is ook de helft van de respondenten het niet eens met het plaatsen van grote parken met windturbines en zonnevelden. Bij het zoeken naar geschikte locaties voor windturbines en zonnepanelen vinden de respondenten het belangrijkste dat de kwaliteit van het landschap zoveel mogelijk behouden blijft (66%).

Digitale participatietafel Gouda: nieuwe energiebronnen langs bestaande infrastructuur en let vooral op de ruimtelijke kwaliteit

Speciaal voor Goudse inwoners waren er aparte digitale sessies. Ook hier relatief weinig deelnemers. Degenen die meedene waren al goed op de hoogte. Enkele hoofdpunten: eerst zonnepanelen op daken leggen, pas daarna moet de gemeente naar duurzame energieopwekking in het landschap kijken. De bewoners vinden het ook belangrijk dat wanneer het zo ver is, de gemeente hen betrekt bij het zoeken naar acceptabele mogelijkheden binnen de regio. Belangrijke voorwaarden: het moet op plekken waar de ruimtelijke kwaliteit toch al minder is én waar omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren. En, als het kan, moet er ook extra kwaliteit aan het gebied toegevoegd worden. Denk daarbij aan energieopwekking in ruil voor nieuwe natuur of mogelijkheden voor recreatie of sport. Tenslotte vonden de Goudse deelnemers het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden voor lokaal eigendom blijven bestaan.

Volledig overzicht

Bent u benieuwd naar de volledige uitkomsten? Bekijk hier het volledige rapport met uitkomsten van deze enquêtes: https://resmiddenholland.nl/inwoners-denken-graag-mee-over-de-res-uitkomsten-eerste-enquetes/


Concept RES Midden-Holland aangenomen in gemeenteraden

30 september 2020

De gemeenteraden van de regiogemeenten hebben de concept Regionale Energie Strategie Midden-Holland goedgekeurd. Het is een nieuwe stap in de energietransitie.

Naar meer duurzame elektriciteit

In het Klimaatakkoord staat dat we over 10 jaar (in 2030) 35 TWh aan duurzame elektriciteit moeten opwekken, bijvoorbeeld met wind- of zonne-energie. De regio Midden-Holland -dat is dus inclusief Gouda- moet hiervan 1,24% voor haar rekening nemen. Dat is omgerekend 0,435 TWh per jaar.

Om een idee te geven, daarvoor zijn ongeveer 65 middelgrote windturbines nodig of 1100 voetbalvelden met zonnepanelen. De gemeenten hebben zich dus nu gebonden om deze opgave concreet te maken.

Naar aardgasvrij

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen in Nederland aardgasvrij moeten zijn. Dat moet in 2050 zijn gerealiseerd. Dat betekent anders koken en anders woningen verwarmen. Bijvoorbeeld woningisolatie valt hieronder ook.

De RES heeft uitgezocht hoeveel warmte er nodig is per gemeente en waar die warmte vandaan kan of moet komen. Dit gaan partijen verder uitwerken in de Transitievisie Warmte.

Ook Gouda zal een planning moeten opstellen welke wijken aardgasvrij worden, welke criteria daarbij gelden, hoe dat moet gebeuren , wat de kosten zijn, hoe bewoners en bedrijven daarin participeren, enz., enz. De gemeente wil dat bewoners hierin een rol gaan spelen.

Politiek vraagt extra aandacht voor communicatie, participatie en lokaal eigenaarschap

Positief is dat in Gouda en voor zover bekend in alle regiogemeenten aanvullende moties zijn aangenomen. Die gingen over

 1.   meer gerichte communicatie met en informeren van bewoners en
 2.   het versterken van het lokaal eigenaarschap van nieuwe energie duurzame energiebronnen (het “50% eigendom streven”).

Raadsdiscussie nalezen en terugkijken?

Voor wie wil, dat kan via [link vervallen].

En de provincie Zuid-Holland?

Die blijft wat terughoudend. Wat betreft het participatieproces en en het 50% lokaal eigendom geeft de provincie enkele bekende punten aan. Wat betreft de inhoudelijke thema’s zegt de provincie op een vriendelijke manier dat er nog heel wat moet gebeuren. De provincie zegt niets over windenergie.

Wat gaat er nu gebeuren

Belangrijk zijn vier punten.

 1. In de eerste plaats het concreet aanwijzen van (zoek)locaties voor nieuwe energiebronnen. De ruimte is beperkt, dus heldere keuzes zijn nodig. Bedenk ook dat er de nodige knelpunten zijn in de netwerk capaciteit. De ruimtelijke invulling zal oktober 2021 gereed moeten zijn. Onze voorkeur heeft zoals bekend het scenario CONCENTRATIE. Hierbij komen nieuwe duurzame energiebronnen bij bestaande infrastructuur als grote wegen.
 2. In de tweede plaats zal de Transitievisie Warmte concreet worden gemaakt. Bijvoorbeeld welke wijken in aanmerking kunnen komen voor het aardgasvrij maken. En hoe dat dan moet gebeuren en wat dat gaat kosten. De gemeente wil bij deze plannen burgers gaan betrekken.
 3. In de derde plaats hoe de regio het 50% lokaal eigendom streven gaat realiseren. Er liggen nog fundamentele keuzes op tafel over verantwoordelijkheden, financiering en regelgeving. De regiogemeenten hebben besloten dat dit punt uitgewerkt moet worden ( “voor 1 juli 2021 een lokaal beleidskader op te stellen waarin het streven naar 50% lokaal eigendom en opbrengstparticipatie als voorwaarde voor planologische medewerking wordt vastgelegd”).
 4. Tenslotte start een uitgebreid communicatie en participatieproces met burgers, bedrijven en organisaties. Boodschap is: hoe gaan we de energietransitie in de regio vorm geven. De uitkomsten hiervan komen eveneens in de definitieve RES te staan die oktober 2021 gereed moet zijn.

Afsluitend

Een belangrijke stap, maar de fase die nu volgt zal meer concreet (moeten) gaan worden.

Wat komt waar, en wanneer, en wie gaat daarover beslissen, en wanneer, en hoe gaat dat dan ……………………….

Versterken netwerk wijken en buurten

Inmiddels zijn in zes buurten bewonersgroepen opgezet die verder willen met het verduurzamen van hun in straat, buurt en wijk. Zij gaan nauw samenwerken met de Energie Coöperatie Gouda. Zie onze website voor alvast de eerste opzet. Wordt dus vervolgd. Het is belangrijk genoeg.

 

 

 

 


Eerste politieke reacties op de concept RES

12 augustus 2020

Energietransitie is grote opgave voor de regio

In juni is de concept RES Midden-Holland besproken in de verschillende gemeenteraden in de regio. Zoals bekend moet de regio Midden-Holland in deze RES duidelijk maken hoe zij de energietransitie gaat invullen. De gemeenten in deze regio zijn Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Deze gemeenten én de waterschappen en netbeheerders moeten bepalen wáár in de regio nieuwe duurzame energiebronnen komen. Uiteindelijk is het doel om voor heel Nederland in 2030 35 Twh duurzame stroom op te wekken, dat is 30% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Voor Midden-Holland is deze opgaven 434 GWh.

Eerste reacties van bestuur en politiek nog vrij algemeen

Bij alle energieplannen blijken voor bestuur en politiek vooral vier factoren van belang : 1) het draagvlak in de samenleving, 2) de beschikbare ruimte in de regio, 3) de kosten van de energietransitie en de verdeling daarvan en 4) de systeemefficiëntie van de (nieuwe) energienetwerken.

In Midden-Holland lijken de gemeenteraden in meerderheid een voorkeur te hebben voor meer zonenergie boven extra windenergie. Ook is er veel aandacht voor warmtenetten. Dat is overigens ook het geval in de meeste 30 RES-regio’s in Nederland, zo bleek uit een recent overzicht in NRC (15 juni 2020). Dat betekent overigens wel extra hoge kosten, omdat windenergie het meest efficiënt is qua kosten/opwekvermogen. Vooral de netbeheerders wijzen sowieso al op extra kosten voor de aanleg van de benodigde infrastructuur.

En waar komen de nieuwe warmtenetten, zonneparken en windmolens? Daarover is nog weinig concreets afgesproken. Enkele gemeenteraden bleken in meerderheid tegen windmolens in hun gemeente: er is geen ruimte of men vindt het niet mooi. Wel is een zekere voorkeur voor windmolens langs bestaande infrastructuur zoals snelwegen. Dat sluit aan op de denkrichtingen ‘Concentratie’ en Basis Plus’. Die hebben ook onze voorkeur.

Innovaties moeten blijven aandacht krijgen, aldus enkele politiek partijen, zoals andere nieuwe energiebronnen als waterstofenergie en ook waren er suggesties voor meer windmolenparken op zee.

De gemeenteraad van Gouda

Voor de gemeenteraad van Gouda waren vier punten van belang, namelijk de infrastructuur, warmtebronnen, ruimtelijke inpassing en de participatie. Met name werden veel vragen gesteld over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. De gemeenteraad van Gouda onderstreepte verder het belang van een goede communicatie met en naar burgers en bedrijven.

De lokale energievoorziening meer in lokale handen

Ook werden vragen gesteld over het 50% lokaal eigendomsstreven. In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat het streven moet zijn dat 50% van de nieuwe duurzame energiebronnen in lokaal eigendom moet komen. Vooral de positie van burgercoöperaties is daarbij van belang. Belangrijk is dat er een lokaal beleidskader komt om dit “lokaal eigenaarschap” vorm te geven. Anders wordt het een feestje van commerciële partijen en hebben de burgers het nakijken. Er zijn al voorbeelden in het land waarbij de gemeente dit heeft gedaan.

Gezamenlijke regionale opgave, gezamenlijk regionale oplossing

Onze indruk is dat de meeste wethouders wel het belang en de urgentie inzien. Zoals één van hen zei, “de regionale opgave moet je regionaal oplossen”. Die 434 GWh opgave voor Midden-Holland zal toch ergens vandaan moeten komen en met alleen meer zonnepanelen op daken zal het waarschijnlijk niet lukken zo bleek. Onze inschatting is dat de verdeling van de nationale opgave (35 TWh) én van de verdeling van de regionale opgave (434 GWh) nog veel bestuurlijk en politiek overleg zal gaan vragen.

Hoe nu verder

In oktober dit jaar moet er een eindversie zijn van de concept RES. Volgend jaar juli 2021 moet er dan een definitieve RES voor Midden-Holland zijn. Er komt verder een subsidieregeling voor meer zonnepanelen op bedrijfsdaken. Ook de postcoderoos regeling zal veranderd worden.

 


Eerste concept RES Midden-Holland

29 mei 2020

De gemeenten in de regio Midden-Holland, waaronder Gouda, de provincie en de waterschappen hebben de voorlopige versie van de concept Regionale Energie Strategie behandeld. De versie is nog voorlopig omdat deze alleen nog door de bestuurders is vastgesteld maar nog niet politiek is besproken. Dat gebeurt de komende maanden. Ook in Gouda zal deze concept RES door de gemeenteraad behandeld gaan worden.

Kort samengevat van wat een RES beoogt:

 • In het Nationaal Klimaatakkoord staat de doelstelling om 35 TWh duurzame elektriciteit op te wekken.
 • Deze landelijke opgave is verdeeld over 30 regio’s: elke regio moet een Regionale Energie Strategie opstellen waarin staat hoe zij tot meer duurzame energie willen komen, en waar, en hoe.
 • Voor de regio Midden-Holland, waaronder Gouda valt, betekent dat naar rato 0,435 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit in 2030 moet zijn opgewekt door middel van zonne- en windenergie op land, ofwel 435 GWh. Dit aandeel is gelijk aan de elektriciteitsvraag van de regio.
 • Om een idee te krijgen hoeveel 435 GWh is: dit staat gelijk aan de elektriciteitsopwek door 544 hectare aan zonnepanelen op dak óf zonnevelden of wat ongeveer 67 grote windturbines van 3 megawatt kunnen opwekken. (NB Deze aantallen staan dus niet in de RES als doelstelling, maar als indicatie !).

In het voorlopige concept van de RES staat ook nog niet op welke plekken de (nieuwe) opwekvoorzieningen moeten komen. Het is een “eerste, globale schets van verschillende denkrichtingen en dient als start voor verschillende processen”. Naast opwekvoorzieningen zoals zonne-energie en windenergie gaat de concept-RES ook in op alternatieven voor warmte, in plaats van aardgas.

Onze eerste bevindingen:

 • Er zijn alleen denkrichtingen opgenomen, nog geen concrete duurzaamheidsacties.
 • De RES was bedoeld om te komen tot nieuwe ideeën over duurzame energie. Maar naar verluidt de provincie heeft nieuwe ideeën afgewezen omdat deze niet in de provinciale verordeningen staan …. ?!?
 • Erg veel aandacht voor warmte, weinig aandacht voor zon en wind.
 • Positief is dat er aandacht is voor het standpunt van de netbeheerders: houdt met nieuwe elektriciteitsplannen rekening met de bestaande netwerkstructuur.
 • Wat opvalt is dat ondanks alle mooie worden in het Klimaatakkoord en van de RES stuurgroep Midden-Holland over burgerparticipatie en burgers informeren over de energietransitie hiervan nog weinig terecht is gekomen.
 • Alleen de scenario’s BASIS-PLUS en CONCENTRATIE zijn serieus genoeg om verder uit te werken.

Na bespreking in de gemeenteraden en in de provinciale staten wordt de concept-RES uiterlijk op 1 oktober 2020 definitief ingediend.

Inmiddels werken we verder, op stedelijk en regionaal nivo, aan meer concrete plannen om te komen tot meer (nieuwe) duurzame energie.

Persbericht voorlopige versie concept RES

Voorlopige Concept RES Midden-Holland

 

 

 

 


Stand van zaken RES Midden-Holland  (mei 2020)

Veel concept RES-sen al gemaakt

In Nederland maken dit jaar 30 regio’s een eigen energie strategie. Dat is vastgesteld in het Nationaal Klimaatakkoord. Het landelijk coördinatiepunt heeft alle regio’s geïnventariseerd (per maart) hoe de stand van zaken is bij het opstellen hiervan. Er blijken 20 openbare concept-RES’en te zijn gemaakt, waarvan het leeuwendeel in de komende zomermaanden door bestuur en politiek besproken gaan worden.

De oorspronkelijke inleverdatum van de concept-RES’en ten behoeve van de appreciatie van het Planbureau van de Leefomgeving was 1 juni, maar is vanwege de maatregelen tegen het coronavirus verruimd naar 1 oktober dit jaar.

Tussenrapporten

RES-SVZ-MAART Oplegger foto RES maart 2020 DEF RES-SVZ-MAART DEF_2020 05 01 PP Foto definitief

RES-SVZ-MAART Oplegger foto RES maart 2020 DEF

Doelstellingen haalbaar?

Er is een grote opgave. De doelstellingen zijn onder andere 35 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030 en de gebouwde omgeving duurzaam verwarmd. Het tussenrapport laat zich nog niet expliciet uit of de doelstellingen worden gehaald.

Bewonersparticipatie

Uit het rapport: “Participatie is een breed begrip. Het wordt vaak gebruikt voor het betrekken van volksvertegenwoordigers, inwoners, ondernemers en (belangen)groepen. Bij de inventarisatie is gekeken naar participatie van bewoners. Er zijn verschillende vormen van participatie, zoals meedenken, meewerken en meedoen bij de realisatie. Uit de tussenstand blijkt dat er een gevarieerd beeld is over de momenten waarbij actief bewoners worden opgezocht en in de manieren waarop.”

 


Dit jaar 2020 vaststellen RES Midden Holland  (januari 2020)

Van nationaal naar regionaal

In het Nationaal Klimaatakkoord 2019 staat dat gemeenten, provincies en hoogheemraad- en waterschappen de nationale opgave moeten vertalen naar een regionale invulling, de zogenaamde Regionale Energie Strategieën. In deze RES’en moeten regio’s concrete plannen maken om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Het is dus geen vrijblijvende beschrijving.

Momenteel worden voor 30 regio’s in Nederland zo’n Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Dit doen provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers samen.

Ook voor de regio Midden Holland, waarvan de gemeente Gouda deel uitmaakt, wordt momenteel een RES opgesteld. De energiecoöperaties in de regio werken aan de RES mee, in twee werkgroepen en de stuurgroep, waarbij ook de Energie Coöperatie Gouda is betrokken.

Bron afbeelding: Natuur en Milieufederaties

Taakstelling energietransitie per regio

De eind-RES, die waarschijnlijk in de loop van dit jaar gereed komt, beschrijft voor een specifieke regio welke energiedoelstellingen er gehaald kunnen en moeten worden, ook voor nieuwe energiebronnen, hoe zij dat gaat doen, op welke termijn, en waar in de regio. Het vormt daarmee een belangrijk instrument voor ruimtelijke inpassing met maatschappelijke betrokkenheid en voor een langjarige samenwerking tussen alle regionale partijen.

Naast concrete maatregelen gericht op energiebesparing gaat het ook om hoeveel nieuwe energie kan worden gerealiseerd, en waar. Belangrijk is bijvoorbeeld een inventarisatie van zoekgebieden voor nieuwe zonneparken en windmolens.

Het tijdpad is dat dit jaar, 2020 dus, alle RES-en voltooid moeten zijn.

De totale landelijke opgave voor hernieuwbare opwek op land bedraagt de jaarlijkse opwek van 35TWh, te behalen voor of op 1 juni 2030. Hoe deze taakstelling verdeeld gaat worden over de 30 RES-sen? Er zijn verschillende manieren om te bepalen welk aandeel van de totale opgave elke regio voor haar rekening moet nemen. Er kan gekeken worden naar de totale oppervlakte van de regio of naar het aantal inwoners. Het meest logisch is het echter om te kijken naar het elektriciteitsverbruik. Maar de ruimtecapaciteit van elke regio is ook zeer verschillend. De uiteindelijke totaalverdeling zal dus nog het nodige overleg vragen.

Gemeente Gouda

De gemeente Gouda neemt ook deel aan de RES Midden-Holland. Zij heeft 15 januari 2020 over deelname aan de RES bericht aan de gemeenteraad. Lees meer hierover, onder het Programmaplan RES Midden-Holland, op Gemeente Gouda

Website RES

Voor meer informatie, zie https://regionale-energiestrategie.nl

 

 

 

 


Ondertekening regionaal energie akkoord

Het Regionaal Energieakkoord is ondertekend tijdens het Regiocongres van Holland Rijnland op 27 september 2018. In Theater Castellum in Alphen aan den Rijn zetten 18 deelnemende partijen hun handtekening. Daarmee onderschrijven zij de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn en bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en energiedoelstellingen.  Lees meer op Provincie


Samenvatting regionale energiestrategie Midden-Holland

Deze publiekssamenvatting geeft een handzaam overzicht van de regionale uitdagingen om te voldoen aan het Klimaatakkoord. Kort gezegd de komend periode in de regio 4 petaJ besparen en 5 pJ opwekken …

Publiekssamenvatting Energiestrategie Midden-Holland

Voorbeeld: jaarlijks energieverbruik Goudse woningen is 1,5 PJ en dat is omgerekend 376 ha zonnepanelen of 21% van de gemeentegrond

 

 


Energieakkoord 2013

Een belangrijke stap was het Nationaal Energie Akkoord. Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie, besparing van het energieverbruik, energiebesparing, meer hernieuwbare energieopwekkingen vermindering CO2 uitstoot.

energieakkoord-duurzame-groei


Nationale Energievelogo-nev16rkenning 2016

Oktober 2016 heeft de regering de Nationale Energieverkenning (NEV) gepubliceerd, dat de stand van zaken weergeeft van de energiehuishouding in Nederland en de voortgang van de realisatie van de uitvoering van het Energieakkoord. Op hoofdlijnen is de concluderen dat er vooruitgang is en wordt geboekt, maar dat op onderdelen de resultaten achterblijven bij de doelen.

nationaleenergieverkenning2016 kamerbriefevaluatieenergieakkoordennationaleenergieverkenning2016


Regionale Energiestrategie Midden Holland 2016

Door een brede coalitie van overheden, bedrijven en burgers is 22 juni een Samenwerkingsconvenant Energiestrategie ondertekend.  Dit convenant is ook ondertekend door de gemeente Gouda. Doel is gezamenlijk te komen tot een energie-neutrale regio in 2050.

http://www.odmh.nl

https://www.zuid-holland.nl

December 2016 was er overleg om welke lokale mogelijkheden er zijn. Momenteel wordt er namelijk een regioanalyse uitgevoerd. Vooral de opgave om in 2050 een  CO2-neutrale regio te worden is groot. Hoeveel energie gebruiken we waar? En waarvoor? Een waar kunnen we nieuwe energie gaan besparen en opwekken? Dit alles wordt komende tijd letterlijk in kaart gebracht (zie hieronder de huidige CO2 uitstoot van de verschillende gemeenten en verschillende bedrijfstakken). Als Energie Coöperatie Gouda zullen we waarschijnlijk één  Gouds project inbrengen.

Bron presentatie en kaart CO2 uitstoot: Omgevingsdienst Midden-Holland

Presentatie Matthijs Kok Energiestrategie Midden-Holland 9 december 2016

Kaart CO2 uitstoot in de regio (per 2013), naar gemeente en thema:

regionale-energiestrategie-middenholland-2