Energie Coöperatie Gouda

Coöperatie van bewoners

De Energie Coöperatie Gouda is een zelfstandige bewoners-organisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven, opgericht om daadwerkelijk bij te dragen aan een meer duurzame wereld, nu en in de toekomst. Er is een groep betrokken bewoners die meedoet, meedenkt en meeschrijft: Esther, Freek, Jan, Martin, Justin, Goverd, Joost, Ad en Jeroen.

Doelstelling

De coöperatie heeft als doel het realiseren van grote lokale duurzaamheidsprojecten én kleinschalige wijkprojecten en op het daadwerkelijk (doen) produceren van duurzame energie in, voor en met de wijk. Wij zijn er voor iedereen die concreet aan de slag wil met duurzaamheid en energiebesparing.

Duurzaamheidsparagraaf Gemeente Gouda

De coöperatie wil concreet invulling geven aan hoofdstuk 2 van het Coalitie Akkoord 201-2022: “We handhaven het ambitieuze doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. In aanvulling hierop stellen we 2040 eveneens als streefdatum vast voor een gasvrije stad. Om dit te realiseren is een grootschalig traject van energietransitie nodig, met als doel om volledig over te gaan van de huidige milieubelastende energiebron naar een volledig duurzame en voor iedereen betaalbare energievoorziening. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke rol, maar wel nadrukkelijk in samenwerking met andere betrokken partijen zoals inwoners, bedrijven, woningcorporaties, energieleveranciers en banken, en niet alleen bij de uitvoering, maar meteen vanaf de planvorming.”

Dat is wel nodig ook, want Gouda heeft een relatief lage plaats op de duurzaamheidsladder van Nederlandse gemeenten ….

Coalitieakkoord 2018-2022 hoofdsuk 2 energie en klimaat

“Duurzaamheid Doen”

De Coöperatie kiest bewust niet voor een overleg- en praatcultuur. De organisatie is zeer plat en bestaat geheel uit bewoners(verenigingen) die zelf de projecten trekken en beheren.

Waar: het werkgebied

De Coöperatie heeft een lokaal karakter en ondersteunt dan ook zo veel mogelijk wijk- en buurtprojecten in Gouda en nabije omgeving.

Wat: projecten en programma’s

Er zijn verschillende projecten. Het gaat onder andere om een collectieve actie voor energiebesparing en zonnepanelen met basisscholen, een collectieve actie lease-zonnepanelen in twee buurten, de levering van ‘echt’ groene stroom en gas van de beste energieleverancier van Nederland, de plaatsing van zonneweiden in de wijk, het onderzoeken van de mogelijkheden van zonnepark(en) en windmolenpark(en) in Gouda zelf, buurtacties voor warmtescanfoto’s, maatregelen isolatie en energiebesparing en waardebehoud woningen, de realisatie van een postcoderoos en individuele of collectieve inkoop of huur van zonnepanelen.

Greenchoice

Er zijn vele energie aanbieders. En vele acties voor goedkope stroom. Maar wie ‘echte’ groene stroom wil van een ‘echte’ groene energieleverancier kan zich aansluiten bij Greenchoice. U krijgt 100% groene energie uit Nederland. En u kiest een energieleverancier die door de Consumentenbond wederom als beste is gekozen op het gebied van service, klantgerichtheid en duurzaamheid. Bijna 400.000 klanten kiezen al voor groene stroom en bosgecompenseerd gas van Greenchoice. Er is een eigen Klantencentrum voor Goudse klanten. Met de keuze voor Greenchoice ondersteunt u tevens lokale energieprojecten en initiatieven in Gouda. Meer info op  http://www.greenchoice.nl/ecgouda

Geen winstoogmerk

De coöperatie kent geen winstoogmerk.

Onafhankelijk

De coöperatie opereert onafhankelijk, zonder belangenverstrengeling en zonder commerciële belangen. En er zit geen bedrijf of bedrijven achter, zoals bij andere energiecoöperaties nogal eens voorkomt.

Rol coöperatie

Er is bewust gekozen voor een coöperatie. Deze rechtsvorm is vorm geschikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering, collectieve inkoopacties en dienstverlening aan de eigen leden. Het biedt ook de mogelijkheid om projecten zelfstandig onder te brengen in een eigen juridische entiteit. Er is zeer veel informatie over duurzaamheid en energiebesparing. De coöperatie beoogt de meest relevante informatie over duurzaamheid en energiebesparing te verzamelen.

Voor wie

Voor bewoners, bewonersorganisaties, instellingen en VVE’s die een duurzame besparing willen realiseren op hun energieverbruik en hun energierekening en/of willen bijdragen aan duurzaamheidsprojecten voor en in de stad.

Met wie: samenwerkingsverbanden

De coöperatie werkt samen met partners als overheden, instellingen, bedrijven én bewoners(organisaties). De coöperatie kiest er verder bewust voor projectorganisatie en projectfinancieringen samen te werken met landelijke en regionale organisaties samen te werken. Zij hebben hiervoor de ervaring, mensen en netwerk. Met een aantal organisatie heeft de Coöperatie een samenwerkingsverband gesloten. Voorop staat daarbij een zakelijke insteek, maar wel met een ‘groen en duurzaam hart’.

Dringend gezocht: daken en open terreinen

Personen, bedrijven en instellingen die de beschikking hebben over een groot dak of open terrein, neem dan contact opnemen met de coöperatie opnemen voor meer informatie! Veel dank bij voorbaat.

Lidmaatschap en ondersteunen

Met een gewoon lidmaatschap ondersteunt u met € 12,50 per jaar de coöperatie: u draagt duurzaamheid en de coöperatie een warm hart toe en als lid/abonnee ontvangt u de nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten en projecten. U kunt gebruik maken van verschillende aanbiedingen en acties. Maar bovenal helpt u ons met onze activiteiten.

Met een coöperatief lidmaatschap investeert u daadwerkelijk in lokale duurzaamheids- en energieprojecten en profiteert u van de opbrengsten. Een coöperatief lidmaatschap zal alleen mogelijk zijn voor specifieke projecten. Dit is voor degenen die bereid zijn te investeren in specifieke lokale duurzaamheids- en energieprojecten. Dit kan risicodragend of tegen een vergoeding. Hierover komt meer informatie.

U kunt ook als donateur de coöperatie, eenmalig of jaarlijks, steunen.

Alle ontvangen gelden komen ten goede aan de activiteiten van de Coöperatie en niet aan salarissen of dure kantoorgebouwen ed. De coöperatie bestaat geheel uit vrijwilligers en werkt op non-profit basis.

De ledenadministratie wordt beheerd door Hogebrug Accountants.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar of door gebruik te maken van de groene knoppen: contact@energiecooperatiegouda.nl

Of door gebruik te maken van het Formulier op de homepage ‘De coöperatie ondersteunen’.

Accountant

Hogebrug Accountants is gevestigd in Gouda en zal de coöperatie ondersteunen met het financieel beheer, de administratie, de jaarrekening en de verantwoording naar de belastingdienst. Contactgegevens: Bezoekadres: Groen van Prinsterersingel 43, 2805 TD Gouda. Telefoon: 0182 74 80 20. Website: http://hogebrugaccountants.nl/.

Contactgegevens

Energie Coöperatie Gouda

p/a wijkcentrum De Buurtstee

Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda

contact@energiecooperatiegouda.nl

http://www.energiecooperatiegouda.nl/

Telefoon: 06 239 56 999

Twitter: https://twitter.com/ecgouda

Facebook:  www.facebook.com/energiecooperatiegouda

Kamer van Koophandel: 62851233

Bankrelatie Rabobank Gouwestreek

Energie Coöperatie Gouda opgericht in 2017

Na uitgebreid vooronderzoek is de Coöperatieve Vereniging Energie Gouda in 2017 opgericht. Doelstelling van de coöperatie is om het gebruik van duurzame energie te stimuleren en te faciliteren. We willen daadwerkelijk iets willen bijdragen aan een duurzame wereld, nu en in de toekomst.