Energie Coöperatie Gouda

Coöperatie van bewoners

De Energie Coöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven, opgericht om daadwerkelijk bij te dragen aan een meer duurzame wereld, nu en in de toekomst.

Krachten bundelen bij de energietransitie

Veel bewoners en bewonersorganisaties in Gouda zetten zich in voor een verduurzaming van hun woning en (directe) leefomgeving. Onder meer binnen de energietransitie, gericht op de verlaging van de uitstoot van CO2. Deze transitie raakt de burgers van Gouda direct, in de woning, de portemonnee, de leefomgeving, enzovoorts. Veel initiatieven willen op een positieve manier op deze veranderingen inspelen. In de Energiecoöperatie Gouda (EcG) worden deze initiatieven nu sterker met elkaar verbonden.

Energietransitie betekent grote uitdaging

Het mondiale klimaatakkoord van Parijs, de Green Deal van de Europese Unie, het Nationale Klimaatakkoord, het provinciale beleid van Zuid-Holland, de Regionale Energie Strategie en de Goudse Transitie Visie Warmte zijn kernpunten van te ontwikkelen beleid. Individuele burgers hebben tot nu toe weinig invloed op dit beleid maar van hen wordt wel veel verwacht bij de realisatie ervan.

Idealiter begint het beleid bij de toekomstige leefwereld, wensen, behoeften en mogelijkheden van bewoners en schept het beleid de voorwaarden waardoor burgers hun rol in de transitie kunnen pakken. EcG ondersteunt dit proces.

Energiecoöperatie Gouda als centraal energienetwerk

EcG wil (groepen) inwoners van Gouda ondersteunen en activeren in de verduurzaming van hun woning, straat, buurt, wijk en/of stad, ten aanzien van energiebesparing en -opwekking. Dit doet EcG door te opereren als een netwerk van en voor inwoners. Waarbij we primair zijn gericht op de energietransitie. Voor andere duurzaamheidsvraagstukken zoals vergroening, biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie is EcG in eerste instantie de verbinder of verwijzer.

Concrete activiteiten: doen wat nodig is

We gaan veel doen, enkele punten stippen we alvast aan:

De Energiecoöperatie Gouda vindt het belangrijk om startende en lopende initiatieven op wijk- en buurtniveau te ondersteunen. Dit doen we met kennis en ervaring van elders, met contacten en met krachtenbundeling.
Communiceren met en activeren van inwoners in Gouda, via onafhankelijke, betrouwbare en begrijpelijke informatie over het verduurzamen van de woning en leefomgeving. Ook komt er een nieuwe informatieve en inspirerende community website voor heel Gouda.
Meedenken en meedoen met de activiteiten van de gemeente voor de energietransitie: het geluid van inwoners aan bod laten komen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is ook de afspraak rondom ‘50% lokaal eigendom’ uit het Klimaatakkoord. De regering heeft gezegd dat het eigenaarschap van nieuwe energiebronnen voor minimaal de helft lokaal moet liggen.

Samenwerken = samen werken: delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Er gebeurt al veel. De wijkinitiatieven in Achterwillens, Kort Haarlem, Sport-/Molenbuurt en Plaswijck zijn verbonden aan de Energiecoöperatie Gouda. Ook andere in ontwikkeling zijnde wijkcoöperaties worden actief opgezocht en uitgenodigd om mee te doen. Daarnaast zijn er al contacten met andere coöperaties/initiatieven in de regio, is er verbinding met het Goudse bedrijfsleven en natuurlijk met de gemeente Gouda. Verder gaat het Energie Netwerk in Groene Hart (ENiGH) op in de EcG. Via de krachtenbundeling in de EcG willen we deze verbanden een extra slinger geven, om zo de energietransitie haalbaar te helpen maken.

Onafhankelijke kerngroep: alleen ga je sneller, samen kom je verder

De kerngroep van de Energiecoöperatie Gouda bestaat uit Léon van der Meij (voorzitter), Marieke Polderman & Martin Pohlkamp (financiën), Gerard Voskuilen & Annette Jelsma (secretariaat), Evert Hasselaar, Peterpaul Kloosterman, Pieter ter Steeg, Jérôme Brands en Wim van Beek (algemene leden, met specifieke aandachtsgebieden). We zijn allen al lang actief in Gouda, op het gebied van bewonersparticipatie en duurzaamheid. Wij vinden dit onderwerp ook persoonlijk belangrijk. We gaan ons daarom als nieuwe kerngroep inzetten, als vrijwilliger zonder vergoeding en zonder commerciële belangen of banden.

De coöperatie ondersteunen

Met een lidmaatschap/donateurschap van € 6 per jaar ondersteunt u de coöperatie: u draagt duurzaamheid en de coöperatie een warm hart toe en als lid/abonnee ontvangt u de nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten en projecten. U kunt zich hiervoor aanmelden met de groene knop en de betaalmodule op de welkomstpagina.

Accountant

Hogebrug Accountants is gevestigd in Gouda en zal de coöperatie ondersteunen met het financieel beheer, de administratie, de jaarrekening en de verantwoording naar de belastingdienst. Contactgegevens: Bezoekadres: Groen van Prinsterersingel 43, 2805 TD Gouda. Telefoon: 0182 74 80 20. Website: http://hogebrugaccountants.nl/.

Contactgegevens

Energie Coöperatie Gouda

Postbus 2103

2800 BG  Gouda

contact@energiecooperatiegouda.nl

Telefoon:  06 42747606

Twitter: https://twitter.com/ecgouda

Facebook:  www.facebook.com/energiecooperatiegouda

Kamer van Koophandel: 62851233

Bankrelatie Rabobank Gouwestreek

Energie Coöperatie Gouda opgericht in 2017

Na uitgebreid vooronderzoek is de Coöperatieve Vereniging Energie Gouda in 2017 opgericht. Doelstelling van de coöperatie is om het gebruik van duurzame energie te stimuleren en te faciliteren. We willen daadwerkelijk iets willen bijdragen aan een duurzame wereld, nu en in de toekomst.

One thought on “Energie Coöperatie Gouda

  1. […] Over de Energie Coöperatie Gouda […]

Reacties zijn gesloten.