Energiecoöperaties

Honderden lokale energiecoöperaties in Nederland actief

Er zijn vele lokale energiecoöperaties actief in Nederland, elk met een eigen doel en met vele projecten, maar allen gericht op het verder verduurzamen van hun lokale werkgebied. Voor een overzicht, zie Overzicht Greenchoice  en https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor

Koepel “Energie Samen”

Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven. De Energie Coöperatie Gouda is hierbij aangesloten. De koepel ondersteunt duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten.Voor meer informatie, zie  https://www.energiesamen.nu/

Samenwerking in de regio Midden-Holland

Vele coöperaties werken samen. Zo ook de energiecoöperaties, althans de burger coöperaties, in de regio Midden-Holland. Dat zijn Bodegraven-Reeuwijk, Krimpernerwaard, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Dat gaat in goed overleg.

Momenteel werken we als burgercollectieven samen om te zorgen voor extra inhoudelijke inbreng bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie Midden-Holland. Het is zaak dat de doelstellingen van het besparen op energie én het opwekken van nieuwe duurzame energie goed en afgewogen worden ingevuld. Er spelen immers vele belangen mee.

Speerpunten: participatie en lokaal eigenaarschap

Daarnaast staan de punten ‘participatie van bewoners’ en ‘lokaal eigendom’ uiteraard bij onze inbreng centraal. De invulling van het streven naar 50% lokaal eigendom van nieuwe energieprojecten, zoals afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord, zullen de regionale energiecoöperaties nader uitwerken. In april is hierover door de regionale energiecoöperaties een brief geschreven aan de wethouders duurzaamheid van de regiogemeenten:  20200420 Brief ecg’s lokaal eigendom en ruimtelijke kaders

Kansenkaart als concrete invulling RES Midden-Holland

Belangrijk is ook de onze KansenKaart, een overzicht van locaties waar hernieuwbare energie mogelijk is, rekening houdend met de randvoorwaarden van natuur, bebouwing, woongebieden, infrastructuur en ruimtelijke ordening.